back to description    -->

: Maria Theresia Hispaniarum Infans, Christianiss Galliarum Regis Sponsa.